Regulamin cmentarzy

 Cmentarze świętymi miejscami spoczynku osób zmarłych oraz modlitwy, dlatego Kościół otacza je szczególną troską.

 REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO W KSIĄŻNICACH

 Celem zapewnienia należnej czci zmarłym oraz dla porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego, powierza się te cmentarze wraz z ich  urządzeniami szczególnej dbałości osób wykonujących na ich terenach prace i odwiedzających groby swoich bliskich oraz zaleca się stosowanie poniższego regulaminu.

Cmentarz jest własnością Parafii św. Jana w Książnicach. Służy do grzebania ciał zmarłych, wyrażenia pamięci i czci do zmarłych, modlitwie za nich; jest też miejscem zadumy nad życiem i wiecznością.

 1. Administratorem cmentarza jest  Proboszcz Parafii pod wezwaniem św. Jana w Książnicach i ma  do pomocy wyznaczonego pełnomocnika – grabarza parafialnego,  który w jego imieniu na cmentarzu pilnuje porządku i wykonuje konieczne prace.
 2. Sprawy dotyczące cmentarza załatwiane są w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania, zaś dotyczące pogrzebu w dowolnym czasie. Godziny urzędowania są zamieszczone przy wejściu na plebanię oraz na stronie internetowej parafii: http://www.ksiaznice.diecezja.tarnow.pl/
 3. Na cmentarzu w wyznaczonych miejscach grzebalnych można pochować zmarłych:
 • parafian
 • inne osoby z poza parafii, które mają na cmentarzu parafialnym rodzinny grób.

5. Czas pogrzebu uzgadnia się z proboszczem parafii,  należy przy tym przedłożyć akt zgonu zmarłego.

6. Miejsce grzebania, rodzaj grobu uzgadnia się z wyznaczonym pełnomocnikiem proboszcza – grabarzem, który dokonuje wykopu, otwarcia grobu lub wskazuje właściwy grób stały (na nowym cmentarzu). Do jego obowiązków należy także zapewnienie dojścia do miejsca pochówku zasypanie/zamknięcie grobu i uporządkowanie miejsca wokół grobu. Za swoją pracę grabarz pobiera ustaloną opłatę.

Kompletny wykaz obowiązków i praw grabarza reguluje „Regulamin Pracy Grabarza”.

7. Należy uzyskać zgodę administratora na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, np.:

 • ekshumację zwłok,
 • budowę nowego pomnika,
 • remont pomnika, np. naprawa, bądź wymiana płyty, tablicy,
 • budowę ławek, kwietników i innych elementów zdobniczych przy grobie, układanie kostki
 • Wszelkich innych prac mających wpływ na stan gruntu wokół pomnika jego wymiary, instalowania elementów infrastruktury mogących mieć wpływ na naruszenie szerokości ciągów komunikacyjnych pomiędzy grobami lub naruszających otoczenie grobów sąsiadujących.

8. Ekshumacja zwłok lub szczątków ludzkich jest możliwa w przepisanym prawem czasie po przedstawieniu administratorowi decyzji kompetentnych organów (inspektor sanitarny, prokuratura, sąd).

9. Na grobach można ustawiać nagrobki po uprzednim zezwoleniu administratora. Aby uzyskać zgodę , należy przedstawić projekt nagrobka. Projekt przygotowuje wykonawca i winien on zawierać wymiary, kształt, treść  zamieszczonych napisów.

10. Kamieniarz ma prawo wykonywać na cmentarzu swoje prace tylko wtedy, gdy posiada aktualne, pisemne zezwolenie administratora. Do wykonania pomnika systemem gospodarczym trzeba mieć podobną zgodę.

11. Prace przy nagrobku (obramowaniu) itp. należy tak wykonywać, by nie spowodowały szkód na sąsiednich grobach, ani sporów z sąsiednimi użytkownikami. Inwestor dba też o uprzątnięcie miejsca po wykonaniu pracy.

12.Wyznaczony przez administratora pełnomocnik – grabarz ma prawo do:

a. Kontroli zgodności wykonania prac z projektem

b. W razie stwierdzenia niezgodności ostrzeżenia wykonawcy o możliwości wstrzymania prac.

c. Zgłoszenia niezgodności do administratora celem podjęcia odpowiednich kroków administracyjnych włącznie z wstrzymaniem robót i rozbiórką niezgodnych elementów na koszt wykonawcy.

d. Umożliwienia wjazdu pojazdami mechanicznymi za zgodą administratora – otwarcie bramy, wskazanie trasy przejazdu.

e. Pilnowania przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu na terenie cmentarza.

f. Wyznaczenia bieżącego miejsca pochówku zgodnie z kolejnością usytuowania i planem zagospodarowania cmentarza.

g. Udostępniania Kaplicy Cmentarnej oraz pomieszczeń chłodni na zasadach określonych w „Regulaminie Kaplicy Cmentarnej”.

13. Pozostałości po starych rozebranych pomnikach winny być niezwłocznie usunięte z terenu cmentarza. Pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz należy wywieźć z cmentarza we własnym zakresie.

Zabrania się  wyrzucania gruzu i innych pozostałości poremontowych do pojemników przeznaczonych na śmieci cmentarne!

14. Piwnice pod groby stałe na nowym cmentarzu wykonuje tylko i wyłącznie wybrana przez administratora, wyspecjalizowana firma. Wysokość opłaty za wykup murowanego grobu stałego jest  zgodna  z obowiązującym  cennikiem.

Udostępnienie miejsca pod groby ziemne (nie murowane) dla zmarłych parafian jest wolne od opłaty.

15. Zezwala się na wykup grobów murowanych przez parafian dla celów przyszłego pochówku, jednak zabroniona jest dalsza odsprzedaż grobu. W razie rezygnacji wykupiony grobowiec należy przekazać do dyspozycji administratora. Zwrot kosztów następuje po ponownym odsprzedaniu grobowca innej osobie do wysokości poniesionych kosztów jednak nie więcej niż do wysokości obowiązującego w danym okresie cennika.

16. Wykup grobowca dla osób postronnych możliwy jest za akceptacja Rady Duszpasterskiej i zgodą administratora, po wniesieniu odpowiedniej kwoty darowizny na rzecz parafii.

17. Na cmentarzu zabrania się:

 • wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody administratora cmentarza,
 • wprowadzania zwierząt,
 • zanieczyszczania cmentarza,
 • samowolnego usuwania drzew i krzewów,
 • wjeżdżania na teren cmentarza pojazdami jednośladowymi,
 • palenia papierosów i picia alkoholu,
 • hałasowania na cmentarzu,
 • grodzenia kwater,

18. Za jakiekolwiek szkody wynikłe z niesolidnego wykonania robót, czy nie zapobieżenia szkodzie powstałej na skutek złego stanu technicznego pomnika odpowiedzialna jest rodzina opiekująca się grobem.

19. Grób może być użyty ponownie jako miejsce grzebalne po 20 latach od daty pogrzebu.

20. Rodzina zmarłego jest zobowiązana do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia. To samo dotyczy miejsc zarezerwowanych. Wszelkie śmieci, pozostałości po wieńcach, kwiatach, zniczach winny być niezwłocznie usuwane z grobów przez jego użytkowników i składane na miejscu do tego przeznaczonym.

21. Jeżeli po 20 latach rodzina zmarłego lub opiekun grobu nie dokona dalszego przedłużenia rezerwacji  to urząd parafialny traktuje to jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu.

22. Osoby korzystające z terenu cmentarza zobowiązane są do zachowania spokoju, porządku i czystości. Odpady i śmieci mogą być składowane jedynie w wyznaczonym na ten cel miejscu.

23. Na cmentarzu wolno przebywać każdego dnia od rana do zmroku.

24. Śmieci i odpady cmentarne należy składować tylko w wyznaczonym na ten cel miejscu do właściwych pojemników.

25. Uprasza się o nie wyrzucanie śmieci obok pojemników w przypadku ich zapełnienia. O fakcie zapełnienia pojemników należy poinformować grabarza pod wskazanym numerem telefonu.

W takich przypadkach uprasza się w miarę możliwości o usuwanie śmieci we własnym zakresie.

Zachowanie czystości i dbałość o estetykę wokół cmentarza świadczy o wrażliwości i poziomie moralnym osób odwiedzających cmentarz parafialny.

26. Administrator cmentarza nie odpowiada za szkody na terenie cmentarza powstałe na skutek klęsk żywiołowych, aktów wandalizmu i kradzieży oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru.

Zaleca się indywidualne ubezpieczanie kosztownych nagrobków.

27.  Kwestie nie objęte niniejszym regulaminem, a mogące być przedmiotem nieporozumień  czy sporów będą rozpatrywane indywidualnie przez  administratora cmentarza lub jego pełnomocnika, w szczególnych przypadkach również na forum Rady Duszpasterskiej.

28. Wszelkie decyzje i postanowienia Administratora cmentarza oraz niniejszy Regulamin są zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa kanonicznego i cywilnego. Podstawowe normy prawne w zakresie tworzenia oraz administrowania cmentarzem zawarte są w następujących aktach prawnych:

 •  Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską, podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r.
 •  Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych z późniejszymi zmianami
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze
 • Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 października 1972 r. w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych.

29. Niniejszy regulamin obowiązuje od dn. 28.10.2013 r.

Ks. Józef Baczyński – proboszcz parafii

 Z upoważnienia Rady Duszpasterskiej

Władysław Dybski

REGULAMIN PRACY GRABARZA
CMENTARZA PARAFIALNEGO W KSIĄŻNICACH

      Do obowiązków grabarza należy:

 1. Kopanie grobu i ułożenie mogiły.
 2. Doprowadzenie do właściwego wyglądu otoczenia wokół mogiły.
 3. Ułożenie wieńców po ceremonii pogrzebowej.
 4. Traktowanie z szacunkiem i poszanowaniem szczątków ludzkich.
 5. Nadzór nad prowadzonymi pracami budowlanymi i remontowymi na terenie cmentarza.
 6. Dopilnowanie porządku po wykonanych pracach budowlanych i rozbiórkowych na i wokół cmentarza.
 7. Wykaszanie alei cmentarza i utrzymanie porządku przy ogrodzeniu cmentarza.
 8. Dbałość o utrzymanie czystości i porządku na cmentarzu a zwłaszcza przy kontenerach.
 9. Sprzątanie kaplicy i pomieszczeń gospodarczych, udostępnianie pomieszczeń kaplicy – chłodni, sali modlitewnej.
 10. Otwieranie wjazdu na teren cmentarza oraz sprawdzanie dokumentów potwierdzających zgodę administratora na prowadzenie prac.
 11. Nadzór nad zgodnością wykonania z zatwierdzonym projektem (zachowanie wielkości grobowców, odległości od grobów sąsiednich, szerokości alejek).
 12. Zgłaszanie księdzu Proboszczowi wszelkich nieprawidłowości  występujących w trakcie prowadzenia  prac budowlano-remontowych oraz innych zdarzeń.
 13. Wykonywanie innych poleceń ustalonych przez ks. Proboszcza i Radę Duszpasterską.